Pomoc a podpora pro děti a dospívající

„Nemohl jsem dál dělat, že se nic neděje. Nemohl jsem se otočit zády…
Přišla chvíle pustit se do rozboru…“ (F. Volo)

 • PSYCHOTERAPIE
  • INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE DÍTĚTE, DOSPÍVAJÍCÍHO
   • mimořádně důležitá spolupráce s rodičem, školou, jinými pro dítě důležitými dospělými
   • klíčovou podmínkou je vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry
   • když terapeut získá důvěru dítěte a dospělí spolupracují, můžeme dosáhnout významné pozitivní změny
   • dítě, dospívající přichází k psychoterapeutovi většinou na žádost rodiče (rodičů) nebo učitele, sociálního pracovníka, školního pedagoga (pro konzultace vyžaduji souhlas zákonného zástupce dítěte)
  • RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

   Rodinná psychoterapie – společná psychoterapie dítěte a dospělých (rodičů)

   • psychoterapeutická pomoc pomáhá k obnovení psychické pohody dítěte a jeho rodičů na úroveň před krizovým momentem (traumatické, vývojové, adaptační nebo vztahové problémy)
   • pomáhá obnovit, „přetvořit“, popř. nově vytvořit vazby celé rodiny
   • vzájemná komunikace ve prospěch dítěte a současně celé rodiny
   • prostor – každý člen se může vyjádřit sám za sebe
   • společné hledání nových/jiných možností a nových/jiných pohledů na aktuální situaci
   • nalezení společných řešení k dosažení žádoucí změny, cíle pomáhá rozvoji celého rodinného systému
   • respektování rodiny jako celku i osobní jedinečnosti jednotlivých členů

   Rodinná psychoterapie – konzultace pouze pro rodiče (nebo jednoho z rodičů)

   • když je vhodné „chránit“ dítě před nadměrnou zátěží při řešení problémů dospělých nebo jejich přístupu k výchově obecně
   • když je potřeba zmobilizovat podpůrné zdroje rodiče pro dlouhodobé zvládání problémů dítěte (rodiče dítěte se závažným onemocněním či handicapem mohou prožívat pocity selhání, viny…)
   • při kompletním přehodnocení postojů takovým způsobem, aby mohla rodina i její jednotliví členové dosáhnout žádoucích změn
  • KRIZOVÁ INTERVENCE – POMOC V OBDOBÍ KRIZE
   • spolupráce psychoterapeuta a klienta (dítěte nebo dospělého)
   • umožňuje přijmout neodžité, nesnesitelné, nesrozumitelné, zraňující nebo jinak bolestivé prožitky
   • klient volně vyjádří reflexi myšlenek a pocitů
   • psychoterapeut klientovi naslouchá a pomáhá mu nalézat smysl pocitů, myšlenek a chování, které klientovi způsobují opakovanou nepohodu, nelibost a strádání
   • klient se celého procesu účastní aktivně a kreativně na rozdíl od jiných forem léčby, kde je většinou pasivním příjemcem rady, nácviku chování nebo předepsaného léku
 • VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
 • KONZULTACE VE ŠKOLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI
 • RODIČOVSKÁ PORADNA
 • PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

 

Problémy, konflikty a nejistoty jsou součástí dětství i dospělosti, rodinného i školního života. Práce s dětmi a dospívajícími má řadu specifik, která jsou dána nutností respektovat vývojovou situaci dítětekontext rodiny.

Podmínkou pro práci s dětmi je vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry, proto rozhovor přizpůsobuji věku a chápání dítěte.

Komu je terapie / psychologická poradna určena?

 • Dětem, dospívajícím, kteří mají problémy, starosti nebo jsou nejistípotřebují pomoc a podporu v rodinných vztazích, v dospívání, ve škole…
 • Rodinám s dětmi v náhradní péči
 • Rodičům s dlouhodobě nebo těžce nemocnými dětmi
 • Pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům…

Kdy (v čem) pomoc a podpora?

 • Problémy ve školní oblasti (neklid, nesoustředěnost, výukové obtíže, nevhodné chování, složité vztahy v třídním kolektivu, neshody s učiteli, se spolužáky, šikana…)
 • Problémy spojené s dospíváním, s autoritou (z pohledu dospívajícího, jeho rodičů, pedagogů…)
 • Obtíže v komunikaci a spolupráci
 • Zvládnutí náročné životní situace (rozvod rodičů, nová rodina rodiče, úmrtí v rodině, ztráta blízké osoby…)
 • Zkušenost s drogou, sklon k vzniku závislosti
 • Samotářství, nízké sebevědomí, komunikační problémy v kolektivu vrstevníků, poruchy chování, problémy s nadváhou
 • Úzkost, smutek, strach, reakce na stres
 • Adaptace na nové prostředí, přizpůsobování se, reakce na nové situace
 • Psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, opakované nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost…)
 • Dlouhodobé onemocnění
 • Traumatický zážitek
 • Krizové situace (autonehoda, přepadení, šikana…)
 • Krize v rodině (mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez matky…)

+

 • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností (v rodině, ve škole, „v životě“)
 • Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 • Rozvoj vzájemné úcty, sebedůvěry, sebepoznání dítě – rodič, v rodině, ve škole
 • Rozvoj emoční a sociální inteligence – podpora osobnosti
 • Podpora a zvýšení zdravého sebevědomí
 • Podpora a péče o nadané děti

Co můžete očekávat?

 • Pomoc a podporu v uvedených oblastech
 • Obnovení dobrého výchovného působení
 • Upevnění výchovných kompetencí
 • Obnovení nebo vytvoření sebejistoty (rodičovské, pedagogické…)
 • Obnovení nebo upevnění schopností a kompetencí dítěte, aby se naučilo svůj život uspokojivě řídit

Jak konzultace fungují?

 • Objevíte v sobě nové schopnosti, jak situaci zvládnout
 • Rozšíříte způsoby řešení konfliktů
 • Upevníte své vnitřní zdroje, díky kterým problémy překonáte
 • Získáte prostor k hledání nových pohledů a řešení
 • Dosáhnete potřebné změny
 • Objevíte řešení

Forma osobní konzultace

 • Individuální:
  • s dítětem nebo dospívajícím
  • s rodičem
  • s pedagogem, sociálním pracovníkem, vychovatelem…
 • Přítomnost jednoho nebo obou rodičů
 • Rodinná spolupráce (terapie)
 • Nebo kombinace forem (vždy po vzájemné dohodě)
Co říkají klienti na mou práci, si můžete přečíst zde:

hamburger-menuhamburger-menu-close