Arteterapie

ZÁŽITKOVÁ KRESBA A MALBA

Zážitková kresba a malba (arteterapie, práce s obrazem) je (částečně) podvědomý postup, který v konzultacích využívám a který je zaměřen sebezkušenostně. Kreslení, malování využijeme pouze tehdy, budete-li souhlasit.

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov: „arte“ je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění, druhá část slova pochází z řeckého „therapeia“, což znamená léčba, léčení.

Česká arteterapeutická asociace definuje arteterapii takto: „Léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.“

Budeme mluvit o významech, o představách, o pocitech, o náladách, o možnostech, o Vašich přáních… Není podstatné, co vznikne – jde o proces tvoření a myšlenky, které Vás napadnou. Ty se pak dávají do souvislostí s problémy a otázkami, které si na konzultaci přinášíte.

Zaměříme se na přítomnost, budoucnost… na řešeníZískáte pocit uvolnění, prevenci pro období stresu a zátěže.

 Arteterapie pomáhá při:

 • zvládání stresu
 • psychosomatickém onemocnění
 • překonávání nejistoty, obav a strachu
 • životních změnách (ukončení školy, ztráta zaměstnání, ztráta partnera…)
 • životní krizi
 • náročných životních situacích
 • uchování „dobrých“ stavů a nálad

 Komu je arteterapie určena?

 • Dětem, dospívajícím i dospělým
 • Každému, kdo má zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci, uvolnění, prevenci stresu

Jak arteterapie funguje?

 • Objevíte v sobě nové schopnosti, jak situaci zvládnout
 • Rozšíříte si své vlastní způsoby řešení problémů
 • Upevníte si své vnitřní zdroje, díky kterým jste problémy překonali
 • Umožní jiný úhel pohledu na vlastní problémy – při rozhovoru nad průběhem a výsledkem tvoření
 • Individuálně, v páru, v rámci rodiny, ve skupině

Jaký je rozdíl mezi arteterapií a výtvarnou výchovou ve škole?

 • Arteterapie je zaměřena na celý proces tvoření, naproti tomu výtvarná výchova je zaměřena na výsledek
 • Výtvarný projev v arteterapii je prostředkem sebevyjádření, ze kterého budete mít radost a něco se o sobě dozvíte
VÝTVARNÝ PROJEV V ARTETERAPII

Výtvarný projev je přirozený prostředek vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, způsob sebepoznávání.

V arteterapii výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se.

Jste-li výtvarně „šikovní“ a citliví, je to samozřejmě fajn, ale není to podmínkou – tvořit může každý.

Arteterapie není zaměřena pouze na výsledek. Důležitý je celý proces tvorby. To znamená, že člověk se může o sobě něco nového dozvědět nebo něco nového zažít už od chvíle, kdy vezme do ruky tužku, pastelku, štětec či keramickou hlínu.

Každý obraz či výtvor v sobě nese často důležité sdělení. Další podstatnou rovinou tvoření výtvarnými prostředky je komunikace.

 

 • Poskytuji individuální, párové nebo rodinné konzultace
 • Poskytuji skupinová sezení v uzavřené skupině
  • Výhodou individuálních setkání je soukromí a nedělená pozornost terapeuta, nevýhodou je nemožnost inspirovat se ostatními, nemožnost zažít sdílení s jinými lidmi, nemožnost zažít skupinovou spolupráci a dynamiku
 • Kurzy zážitkové kresby a malby / individuální lekce
 • Jsem členkou České arteterapeutické společnosti, www.arteterapie.cz

Fotogalerie

Namalovaly děti…


Namalovali dospělí…

Co říkají klienti na mou práci, si můžete přečíst zde:

hamburger-menuhamburger-menu-close